注音


 nā mó fó tuó 。 nā mó dá mó 。 nā mó sēng gā 。

 南无佛陀。南无达摩。南无僧伽。

 nā mó shì lì 。 mó hē tí bí yé 。 dá nǐ yě tā 。

 南无室利。摩诃提鼻耶。怛你也他。

 bō lì fù lóu nà 。 zhē lì sān màn tuó 。 dá shè ní 。

 波利富楼那。遮利三曼陀。达舍尼。

 mó hē pí hē luó gā dì 。 sān màn tuó 。 pí ní gā dì 。

 摩诃毗诃罗伽帝。三曼陀。毗尼伽帝。

 mó hē jiā lì yě 。 bō mí 。 bō luo 。 bō mí 。

 摩诃迦利野。波祢。波啰。波祢。

 sà lì pó lì tā 。 sān màn tuó 。

 萨利嚩栗他。三曼陀。

 xiū bō lí dì 。 fù lì nà 。 ā lì nà 。 dá mó dì 。

 修钵犂帝。富隶那。阿利那。达摩帝。

 mó hē pí gǔ bì dì 。 mó hē mí lè dì 。

 摩诃毗鼓毕帝。摩诃弥勒帝。

 lóu bǒ sēng zhī dì 。 xī dì shāi 。 sēng zhī xī dì 。

 娄簸僧祗帝。醯帝簁。僧祗醯帝。

 sān màn tuó 。 ā tā ā nòu 。 pó luó ní 。

 三曼陀。阿他阿耨。婆罗尼。

佛教典籍 |大悲咒 |金刚经注音 |心经 |地藏经 |金刚经注音 |心经原文 |大悲咒译文 |心经全文 |地藏经译文 |心经 |佛教 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |